REGLEMENT

uitgifte dansjaar 2024

Het reglement is bedoeld om mogelijke misverstanden tussen de leerlingen (en/of hun ouders) en de dansdocenten te voorkomen in de wederzijdse verwachtingen.

Het reglement is niet uitputtend opgesteld. In individuele situaties kan met wederzijdse instemming hiervan worden afgeweken.

  1. Indien u(w dochter/zoon) door ziekte of andere oorzaak buiten uw macht een les moet missen dient u dit zo spoedig mogelijk (telefonisch/app bericht) te melden aan de docent. Deze les kan dan eventueel in overleg worden ingehaald. Verzuim van één of meerdere lessen ontheft u in beginsel niet van de betaling van lesgeld.
  2. Het schema van de balletstudio loopt in lessen en vakanties zoveel mogelijk gelijk aan de regeling voor het basisonderwijs in de regio.
  3. Het lesgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling van het verschuldigde lesgeld kan per kwartaal of per jaar worden betaald (zie tarievenlijst). Wij geven de voorkeur aan betaling per jaar.
    Bij niet tijdige betaling kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij een jaar- of de 1e kwartaalbetaling van een jaar verzoeken we het bedrag in de maand JANUARI over te maken en NIET eerder ivm het administratieve boekjaar. Bij de overige kwartalen graag vooruit betalen vóór de start van het desbetreffende kwartaal (vóór 1 april, vóór 1 juli en vóór 1 oktober).
  4. Het dansjaar loopt van januari t/m december en bevat steeds 11 betaalde maanden (er is één onbetaalde maand ivm de zomervakantie). Het lesgeldtarief wordt jaarlijks vóór aanvang van het dansjaar vastgesteld. De tarieven worden elk jaar schriftelijk aan u bekend gemaakt.
  5. Inschrijving bij de balletstudio is voor onbepaalde tijd. Bij tussentijdse opzegging in een dansjaar dient u tenminste één kalendermaand in acht te nemen, gerekend vanaf de maand volgend op die van het moment van opzegging. De opzegging dient schriftelijk per email of per post te geschieden.
  6. Dit reglement is vastgesteld voor het dansjaar 2024 en blijft ook in volgende dansjaren van kracht totdat wijziging in dit reglement geschiedt. Alsdan zal elke leerling (of ouder/verzorger) een nieuw exemplaar ontvangen en kunnen eventuele bezwaren tegen de wijziging binnen vier weken na ontvangst schriftelijk aan de balletstudio kenbaar worden gemaakt. Indien na uitreiking van een gewijzigd reglement binnen vier weken geen bezwaar wordt ontvangen wordt elke leerling (of diens ouder/verzorger) geacht stilzwijgend instemming te hebben verleend aan het gewijzigde reglement.